Βιολογικός Καθαρισμός
με τη μέθοδο των φυτογαιώδων φίλτρων

βιολογικος_με_φυτα

Ο βιολογικός καθαρισμός με τη χρησιμοποίηση των φυτογαιώδων φίλτρων είναι μια φυσική μέθοδος καθαρισμού των αστικών λυμάτων. Η μέθοδος αυτή, εκτός από τον καθαρισμό των λυμάτων και την εξάλειψη της ρυπαντικής τους επίδρασης, εξοικονομεί νερό που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διάφορες χρήσεως, όπως π.χ. για άρδευση. Επίσης είναι σε θέση να μετατρέψει τα στερεά συστατικά των λυμάτων σε λίπασμα κατάλληλο για γεωργικές καλλιέργειες.

Η μέθοδος βασίζεται στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Με τη χρησιμοποίηση των φυτών στο χώρο της εγκατάστασης δημιουργούνται χώροι πρασίνου, χωρίς καμιά απολύτως δυσοσμία, που αναβαθμίζουν το περιβάλλον. Κι όλα αυτά επιτυγχάνονται με μικρό σχετικά κόστος κατασκευής και ελάχιστα λειτουργικά έξοδα.

 

 • Τρόπος λειτουργίας
 • Φυτογαιώδη φίλτρα
 • Τα πλεονεκτήματα
 • Οι εφαρμογές

Τρόπος λειτουργίας της μεθόδου

βιολογικος_με_φυτα_green_plants

Η διαδικασία του καθαρισμού των λυμάτων διενεργείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται ο μηχανικός καθαρισμός κατά τον οποίο διαχωρίζονται τα στερεά από τα υγρά συστατικά των λυμάτων και εν μέρει ο βιολογικός καθαρισμός. Στη δεύτερη φάση έχουμε τον πλήρη βιολογικό καθαρισμό των υγρών λυμάτων. Τα καθαρά νερά, από τη φάση αυτή, μπορούν να διοχετευτούν σε τεχνητή λίμνη για να επαναχρησιμοποιηθούν ή η απορροή τους να γίνει ελεύθερα.

Το όλο σύστημα της εγκατάστασης αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

 1. Τη δεξαμενή Διαχωρισμού-Κομποστοποίησης. Στη δεξαμενή αυτή γίνεται ο διαχωρισμός των στερεών καιυγρών συστατικών των λυμάτων. Η συγκέντρωση τους σ'αυτήν επιτυγχάνεται μέσω ενός φρεατίου στο οποίο καταλήγουν όλα τα λύματα του δικτύου.
 2. Το φρεάτιο συγκέντρωσης, στο οποίο στη συνέχεια διοχετεύονται τα υγρά λύματα.
 3. Το σύστημα των φυτογαιωδών φίλτρων, μέσω του οποίου ολοκληρώνεται ο βιολογικός καθαρισμός τους.
 4. Τεχνητή λίμνη - Δεξαμενή Διαχωρισμού-Κομποστοποίησης

Η δεξαμενή χωρίζεται σε δύο θαλάμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται εναλλάξ. Οι κατακόρυφοι τοίχοι καθώς και ο πυθμένας κάθε θαλάμου επενδύεται με ειδικά φίλτρα. Η τοποθέτηση των φίλτρων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο αερισμός του θαλάμου τόσο πλευρικά όσο και από τον πυθμένα.

Τα υγρά συστατικά των λυμάτων αποστραγγίζονται και αφού διηθηθούν μέσω των φίλτρων προωθούνται και διοχετεύονται στο φρεάτιο συγκέντρωσης.

Τα στερεά συστατικά κατακαθίζουν και κατακρατούνται στο θάλαμο όπου υφίστανται ειδική επεξεργασία.

Η εναλλάξ χρησιμοποίηση των θαλάμων της δεξαμενής αποβλέπει στη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την ωρίμανση και τη μετατροπή τους σε λίπασμα. Ο κύκλος αυτός της ωρίμανσης διαρκεί δύο χρόνια

Το σύστημα των φυτογαιωδών φίλτρων

Τα γαιώδη φίλτρα συνίστανται από την κατασκευή στο έδαφος σκάμματος βάθους περίπου 1,00 μ., ο πυθμένας του οποίου επικαλύπτεται από μιαν αδιαπέρατη μεμβράνη.

Ακολουθεί η πλήρωση του σκάμματος, η οποία γίνεται με τη διάστρωση επάλληλων στρώσεων από ειδικά γαιώδη υλικά (σκύρα, άμμος, φυσικές γαίες) ορισμένης διαπερατότητας.Στην επιφάνεια της τελικής στρώσης φυτεύονται τα υδροχαρή φυτά.

Οι γαιώδης στρώσεις της λεκάνης του σκάμματος αποτελούν το χωμάτινο φίλτρο, στην επιφάνεια του οποίου διοχετεύονται σταδιακά από το φρεάτιο συγκέντρωσης τα λύματα. Τα λύματα διαρρέουν και ο καθαρισμός τους συντελείται καθώς αυτά διηθούνται αργά μέσω των διαφόρων στρώσεων.

βιολογικος_καθαρισμος_με_φυτα_thumb

Στη φάση αυτή, που αποτελεί και το δεύτερο στάδιο καθαρισμού, γίνεται η αποσύνθεση της οργανικής ύλης. Ειδικότερα τα υδροχαρή φυτά με τις ρίζες τους αποδίδουν οξυγόνο στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αναερόβιες και αερόβιες ζώνες στο επίπεδο των ριζών, όπου αναπτύσσονται διάφοροι μικροοργανισμοί.

Οι μικροοργανισμοί διασπούν και μεταβολίζουν τις οργανικές ύλες, ένα μέρος των οποίων απορροφάται από το έδαφος και ορυκτοποιείται. Οι ρίζες καθαρίζουν τα λύματα από τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα, καθώς επίσης τα απολυμαίνουν από τα κολοβακτηρίδια, τους εντερόκοκκους και τις σαλμονέλες. Από τον πρώτο ακόμα χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης μπορεί να επιτευχθεί βαθμός καθαρότητας του νερού που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Από τη δεύτερη όμως χρονιά λειτουργίας η απόδοση του συστήματος είναι πλήρης.

Τα βασικά υδροχαρή φυτά που φυτεύονται στην επιφάνεια του φίλτρου είναι το κοινό καλάμι (Phragmites communis), το βούρλο (Juncus effusus), το νερόκρινο (Iris pseudacorus) και το Acorus calmus. Ακόμα μπορούν να φυτευτούν και άλλα φυτά, όχι κατ' ανάγκην υδροχαρή, που ευδοκιμούν και αναπτύσσονται στις εκάστοτε τοπικές κληματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Από τα φυτογαιώδη φίλτρα, όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία της δεύτερης φάσης του βιολογικού καθαρισμού, τα νερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πότισμα καλλιεργειών ή η απορροή τους να γίνει ελεύθερα στην επιφάνεια του εδάφους μέσω φυσικής κοίτης ή κλειστού αγωγού να διοχετευτούν και να διατεθούν για άλλες χρήσεις (π.χ. βιομηχανική χρήση).

Η συλλογή των νερών σε τεχνητή λίμνη η οποία χρησιμεύει ως αποθήκη αποβλέπει στην κατά βούληση χρησιμοποίησή τους για τους παραπάνω σκοπούς.

Τα πλεονεκτήματα
του βιολογικού καθαρισμού με φυσικές μεθόδους

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος αυτή της κατασκευής των φυτογαιωδών φίλτρων είναι:βιολογικος καθαρισμος επεξεργασιας λυματων

 • Υπερέχει σε απόδοση από κάθε άλλη αντίστοιχη μέθοδο που χρησιμοποιεί μηχανικά μέσα. Και αυτό γιατί απαλλάσσει τα λύματα από τις ρυπογόνες ουσίες και ειδικότερα από τα απορρυπαντικά τα οποία δεν αποσυντίθεται στη φύση
 • Το μεγάλο πλεονέκτημα της είναι ότι απομακρύνει όχι μόνο τα νιτρικά άλλα και τα φωσφορικά άλατα
 • Παρέχει τη δυνατότητα της επιτόπου επεξεργασίας των λυμάτων κι έτσι αποφεύγεται η κατασκευή μεγάλων αγωγών
 • Το κόστος της κατασκευής της εγκατάστασης είναι σχετικά χαμηλό. Η λειτουργία γίνεται με ελάχιστη ή και καθόλου δαπάνη ενέργειας. Το κόστος συντήρησης είναι μηδαμινό καθότι οι εργασίες που απαιτούνται είναι στοιχειώδεις και μπορούν να γίνουν από τον ίδιο το χρήστη
 • Λειτουργεί το ίδιο αποδοτικά και με διαφορετικές παροχές λυμάτων κι αυτό γιατί το φυτικό φίλτρο ενεργεί ως φυσικός ρυθμιστής και μπορεί να τροφοδοτείται παροδικά και με λίγα λύματα
 • Δε δημιουργεί δυσοσμίες. Με την ανάπτυξη φυτών ο χώρος της εγκατάστασης μετατρέπεται σε χώρο πράσινου που πραγματικά αναβαθμίζει και ομορφαίνει το περιβάλλον. Δημιουργούνται έτσι φυσικοί χώροι που όχι μόνο είναι ευχάριστοι στους ανθρώπους αλλά συντελούν στη δημιουργία βιοτόπων
 • Δε διαταράσσει το φυσικό κύκλο του νερού και αποτρέπει κάθε μείωση της στάθμης των υπόγειων υδάτων
 • Ανακυκλώνει το νερό, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση, βιομηχανική ή άλλη χρήση
 • Μετατρέπει τα στερεά συστατικά των λυμάτων σε χρήσιμο λίπασμα κατάλληλο για γεωργικές καλλιέργειες
 • Η μέθοδος των γαιωδών φίλτρων είναι οικολογική, φυσική, βασίζεται στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και αποβλέπει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών

Οι εφαρμογές του βιολογικού καθαρισμού με φυσικές μεθόδους

Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι εντυπωσιακά καθόσον υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές για τον καθαρισμό των λυμάτων.

βιολογικος καθαρισμος επεξεργασιας λυματων

Η επιφάνεια των γαιωδών φίλτρων που απαιτείται σε μια τέτοια εγκατάσταση εξαρτάται από το φορτίο και κυμαίνεται από 1-3m2/κάτοικο με ελάχιστη επιφάνεια των 25m2.

Η χρησιμοποίηση των φυτογαιωδών φίλτρων και γενικά όλο το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού ενδείκνυται για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, οικισμούς και κοινότητες
 • Ιδανική για τα νησιά
 • Για ξενοδοχεία και για συγκροτήματα, ακόμα και εκείνα που λειτουργούν εποχιακά, όπως τα κάμπινγκ ή τα συγκροτήματα των εξοχικών κατοικιών
 • Σε εγκαταστάσεις παραγωγής οργανικών λιπασμάτων, φυτωρίων
 • Για καθαρισμό των υδάτων των ιχθυοτροφείων
 • Σε χώρους υγιεινής ταφής απορριμμάτων για τον καθαρισμό των διασταλαζόντων υδάτων

Συγκεκριμένα η κατασκευή των φυτογαιωδών φίλτρων αποτελεί την ιδανική μέθοδο τελικού καθαρισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων έτσι ώστε το νερό να χρησιμοποιηθεί για άρδευση ή για άλλη χρήση.

Γενικά είναι μία μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη υπάρχοντες βιολογικούς καθαρισμούς προκειμένου να γίνει ανακύκληση του νερού.